Skip links

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys es poden registrar com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a «incapaços legalment», sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi la obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: LADOSI 2.0 S.L (també el prestador)

NIF:B55220982

Adreça postal: Carrer Pablo Picasso, 26 ( Polígon Els Pintors ), Ripoll, Girona

Correu electrònic: ladosi@ladosi.cat

LADOSI 2.0 S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES I DADES QUE RECAPTEM:

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

 • Mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon,
 • Mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email,

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

 1. Formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
 2. Formulari de registre: la creació d’un compte d’usuari el realitza el prestador, sempre mitjançant prèviament una relació contractual entre tots dos, on l’usuari pot accedir i veure les dades relatives a les recollides i quantitats i estadístiques sobre les dades;
 3. Formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
 4. Altres finalitats:
  1. Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
  2. Conèixer la vostra opinió i millorar els serveis prestats per la web;
  3. Realització d’anàlisi d’usabilitat de la web, a través de les galetes (esmentades a la política de galetes);
  4. Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de LADOSI 2.0 S.L.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» al mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, LADOSI 2.0 S.L. no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

LADOSI 2.0 S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de LADOSI 2.0 S.L., contractats a l’empresa ProfesionalHosting (marca comercial de Soluciones Web On Line S.L), con NIF B04437729 y domicilio en C/ Hermanos Machado 19, el Parador de las Hortichuelas 04720 Almería, que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant LADOSI 2.0 S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a ladosi@ladosi.cat, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS», i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

DRETS:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir dades inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

LLENGUATGE

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

Us informem que LADOSI 2.0 S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de LADOSI 2.0 S.L. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

LADOSI 2.0 S.L. tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que LADOSI 2.0 S.L. consideri inadequats.
 • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, LADOSI 2.0 S.L. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, LADOSI 2.0 S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler-les conèixer, ha de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LADOSI 2.0 S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-se a LADOSI 2.0 S.L. en els termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre LADOSI 2.0 S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

This website uses cookies to improve your web experience.
× ¿Com et podem ajudar?
Explore
Drag